APV for tandklinikker – krav til arbejdspladsvurderingen

Hvis din tandklinik har ansatte (og det har de fleste vel), så skal I gennemføre en arbejdspladsvurdering – en såkaldt APV. Her kan du læse mere om, hvordan du gennemfører en APV, samt hvilke krav jeres APV skal leve op til?

Tandklinikkens arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, der skal sikre, at din tandklinik løser og forebygger eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Processen starter med, at I afdækker arbejdsmiljøet i alle dele af tandklinikken. Det er en god idé at benytte dette skema, som er målrettet arbejdet på tandklinikker. Hvis det viser sig, at der er risici eller problemer i arbejdsmiljøet, skal I vurdere deres alvor og beslutte, hvordan I vil håndtere dem. I skal også tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver løst, og hvornår I skal følge op på, om jeres tiltag har haft den ønskede effekt.

Som et led i tandklinikkens APV skal I udarbejde en skriftlig handlingsplan, som skal være tilgængelig for alle på virksomheden. Handlingsplanen skal også kunne fremvises for Arbejdstilsynet. I bestemmer selv om den skal være på papir eller digital. Arbejdstilsynet har nogle værktøjer, som kan være hensigtsmæssige at benytte.

Hvor ofte skal du gennemføre APV-processen?

Svaret er: Når det er relevant. Lovgivningens minimumkrav er hvert 3. år, så det er en vurderingssag om du vil gøre det hyppigere, og du beslutter selv, hvornår næste APV-proces skal gennemføres. Det er dog en god tommelfingerregel at gøre det årligt.

Første gang I gennemfører en APV-proces, skal I afdække alle tandklinikkens arbejdsmiljøforhold.

Derefter skal I gennemføre en APV-proces, når der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som kan have betydning for arbejdsmiljøet.

Hvis I fx indfører ny teknologi, begynder at bruge andre stoffer og materialer i produktionen eller jeres arbejdsopgaver ændrer karakter, skal I afdække og vurdere, om det udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Hvem skal deltage i APV-processen?

På større tandklinikker med over 9 ansatte, skal man have en arbejdsmiljøorganisation (AMO) og naturligvis skal AMO deltage i hele APV-processen. Det gælder, både når I planlægger, tilrettelægger og gennemfører APV’en, og når I følger op på løsninger og opdaterer handlingsplanen. I virksomheder med 1-9 ansatte, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage på samme måde.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden gennemfører APV-processen, og at medarbejderne bliver inddraget. AMO eller en repræsentant for medarbejderne skal underskrive APV’ens handlingsplan som dokumentation for, at de har deltaget i APV-arbejdet.

Fra afdækning til opfølgning på løsninger

En APV-proces kan gennemføres på mange måder, og I afgør selv, hvordan I vil gribe det an. I kan fx dele APV-arbejdet op i arbejdsmiljøemner, som ergonomi, psykisk arbejdsmiljø m.v., men der er nogle elementer, som altid skal indgå.

APV’ens 4 faser:

 1. Afdæk virksomhedens arbejdsmiljøforhold og foretag en vurdering af eventuelle risici og arbejdsmiljøproblemer
 2. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær
 3. Lav en handlingsplan, hvor I beskriver problemerne og angiver, hvordan og hvornår de skal løses
 4. Gennemfør handlingsplanen og følg op på, om løsningerne har den ønskede effekt.

1) Afdæk og risikovurder

Når I skal afdække jeres arbejdsmiljø, kan I benytte jer af forskellige redskaber afhængigt af, hvad det er, der har sat APV-processen i gang. I kan fx bruge spørgeskemaer, dialogmøder, en rundgang på klinikken- eller en kombination.

Sørg for, at I både forholder jer både til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø: Betyder ændringerne fx, at I får nye belastende arbejdsstillinger? Vil ændringerne medføre stillesiddende arbejde? Eller kan de føre til større travlhed eller tidspres?

Når I har afdækket de relevante arbejdsmiljøforhold, skal I vurdere, om der er forhold, der kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. Det vil sige, om der er medarbejdere, der kan blive udsat for påvirkninger, der kan udgøre en risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, som kan løses med det samme, skal I gøre dette.

2) Inddrag sygefravær

I skal også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær i virksomheden. Formålet er at afdække de arbejdsmiljøproblemer, der kan ligge bag og tage det første skridt til at håndtere dem og dermed nedbringe sygefraværet.

Eksempler på forhold, der erfaringsmæssigt kan have betydning for de ansattes sygefravær:

 • Mangel på indflydelse og udfordringer
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Dårlige arbejdsstillinger
 • Arbejdsulykker.

3) Lav handlingsplan

Hvis I vurderer, at der er risici eller problemer i jeres arbejdsmiljø, som I ikke kan løse umiddelbart, skal I beskrive deres art, alvor, omfang og årsager i en handlingsplan. Det skal også fremgå af handlingsplanen, hvornår og hvordan I vil løse problemerne, og hvem der har ansvaret for, at det sker.

Hvis jeres risikovurdering viser, at der er arbejdsmiljøproblemer, som udgør en akut fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed, skal I straks igangsætte tiltag, som fjerner faren eller reducerer den til et acceptabelt niveau. Denne type arbejdsmiljøproblemer skal også beskrives i handlingsplanen, så I kan sikre jer, at løsningerne er tilstrækkeligt effektive på længere sigt.

Når I beskriver løsningerne, skal I bl.a. være opmærksomme på følgende:

 • Bliver løsningen rettet mod kilden til problemet?
 • Kan problemet undgås ved at gøre tingene på en anden måde?
 • Kan det, der er farligt, udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt?
 • Bliver medarbejderne oplært og instrueret, som de skal?

Handlingsplanen for tandklinikkens APV skal være tilgængelig, så både medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet kan læse den. Du kan få hjælp til at strukturere alle tandklinikkens lovpligtige dokumenter i Cassandra.

I kan med fordel bruge handlingsplanen som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.

4) Gennemfør og følg op på løsningerne

Det sidste skridt i APV-processen er at gennemføre de løsninger og forebyggende tiltag, I har besluttet.

Når de har fungeret i en periode, skal I følge op på, om de virker efter hensigten og effektivt forebygger risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Hvis tiltagene ikke virker efter hensigten, skal I finde andre løsninger. Det betyder, at I også skal rette handlingsplanen til.

Områder, hvor der stilles særlige krav til APV’en

På tandklinikker arbejder vi jo med en række farlige stoffer, som indebærer en risiko for at medarbejderne bliver udsat for farlig kemi. Det drejer sig både om diverse plast og andre stoffer, som indgår i tandbehandlingen og om fx rengøringsmidler. Derfor skal tandklinikker gennemføre en såkaldt kemisk risikovurdering og kemisk APV. Dentalkvalitet.dk kan hjælpe med at gennemføre og systematisere arbejdet med kemisk APV. Her kan du dels læse om en systematisk tilgang til kemisk APV og dels om Medusa, som er den strukturerede løsning, som dentalkvalitet.dk anbefaler.

Hvis I har unge, gravide eller ammende ansat på jeres arbejdsplads skal I være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for disse grupper.

De fire faser i APV-processen