Alle tandklinikker med mere end 1 behandler skal registrere en virksomhedsansvarlig tandlæge (VAT).

Men hvad er det præcist en VAT har ansvaret for?

Reglerne og opgaverne for VAT er beskrevet i en vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed (senest 16. marts 2021). Rollen som VAT forudsætter et nært samarbejde mellem behandlingsstedets ejer eller ledelse.

Lov om virksomhedsansvarlige tandlæger
Vejledning om virksomhedsansvarlige tandlæger

Opgaverne kan delegeres, men så skal reglerne om medhjælp være opfyldt (skriftlig instruks osv.)

VAT skal

 • indgå på et overordnet ledelsesplan i virksomhedens kvalitetssystem for at få indblik på tværs af virksomheden i alle kvalitetsparametre, der vedrører patientsikkerhed og kvalitet i det sundhedsfaglige arbejde.
 • være involveret i bl.a. ændringer vedrørende personalet, ændringer i de behandlinger, der udbydes, eller ændringer i det medicinske udstyr eller de journalsystemer, der benyttes
 • påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udføres på behandlingsstedet, bliver udført i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed
 • bl.a. kontrollere og til stadighed sørge for, at organisationen er indrettet, og procedurerne er fastlagt i overensstemmelse med de gældende normer
 • have skærpet opmærksomhed på de svagheder i virksomheden, som indebærer en risiko for patientsikkerheden, herunder utilsigtede hændelser i forbindelse med undersøgelse og behandling
 • sikre, at personalet har de nødvendige kvalifikationer og træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet
 • varetage introduktion, vejledning, supervision og kompetencevurdering i overensstemmelse med reglerne
 • påse, at sundhedslovgivningen er implementeret, herunder
  • reglerne om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp,
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer,
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker,
  • vejledning om intraorale røntgenoptagelser – Anvendelse af røntgenstråling i odontologisk praksis,
  • vejledning om ordination og håndtering af lægemidler,
  • vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter m.v. i forbindelse med operationer og
  • vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling
 • sikre, at der udarbejdes instrukser til fastlæggelse af hensigtsmæssige arbejdsrutiner og samarbejde til sikring af en god og forsvarlig undersøgelse og behandling samt andre instrukser, der er nødvendige af hensyn til patientsikkerheden
 • sikre, at der tages de nødvendige skridt til at ændre procedurer, som har vist sig at indebære risiko for patientsikkerheden, herunder utilsigtede hændelser

Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os på info@dentalkvalitet.dk.